Algemene voorwaarden


Laatste bijwerking: 27 oktober 2021

1. Onderhavige algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Christels keuken en haar klanten, hierna “de koper(s)” genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere afwijkende clausules, inclusief eventuele inkoopvoorwaarden van de professionele koper.

Totstandkoming en tenuitvoerlegging van de overeenkomst

2. Door het plaatsen van een bestelling via onze website www.christelskeuken.be verbindt de koper zich tot afname van deze bestelling. Christels keuken behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren om organisatorische of financiële redenen.

3. Bestellingen dienen ten laatste daags van te voren geplaatst te worden.

4. Bij de uitvoering van een bestelling maken wij voorbehoud voor wat betreft de aanwezige ingrediënten. Gezien wij werken met dagverse producten, is het steeds mogelijk dat een of meerdere ingrediënten bij de bereiding van een gerecht door een ander ingrediënt dienen vervangen te worden. Christels keuken zal hierbij zoveel als mogelijk trachten rekening te houden met opgegeven allergieën en intoleranties. Door ons verstrekte opgaves van ingrediënten van een gerecht, afbeeldingen, tekeningen, voorbeelden, … zijn evenwel nimmer voor ons bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door ons verstrekte producten en diensten.

5. Gezien wij werken met dagverse producten in een korte keten, kunnen bestellingen niet geannuleerd worden door de koper.

6. Het online bestelformulier dient steeds volledig ingevuld te worden, met leesbare vermelding van :

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gebruikelijk aantal maaltijden

Christels keuken houdt zich het recht voor om niet te leveren in geval van een onvolledig of onleesbaar bestelformulier.

7. Gezien Christels keuken maaltijden aanbiedt die slechts beperkt houdbaar zijn, beschikt de koper niet over het herroepingsrecht dat normaliter van toepassing is bij elektronische verkoop.

Levering en overdracht risico

8. Christels keuken poogt iedere dag de voor die dag bestelde gerechten afgewerkt te hebben tegen 12 uur.

9. De koper is gehouden tot betaling over te gaan van de bestelde en geleverde maaltijden, ook wanneer hij deze niet heeft afgehaald. De maaltijden worden immers binnen de 24 uur afgehaald. De koper is verantwoordelijk om de afhaaldatum, het afhaalpunt en de hoeveelheden zelf op te volgen.

10. Het risico van de maaltijden gaat vanaf de afhaling over op de koper.

Aanvaarding, klachten en aansprakelijkheid

11. Bij het plaatsen van de bestelling of aanpassing via onze website www.christelskeuken.be zal de koper altijd een kopie van de bestelling ontvangen. De koper verbindt zich er toe deze kopie na te gaan op fouten en, in geval van fouten, Christels keuken onmiddellijk te verwittigen.

12. De koper is zelf verantwoordelijk om ingrediënten en allergenen op de eigen allergieën en intoleranties te controleren. Gezien de hoeveelheid van de productie is het voor Christels keuken niet mogelijk om maaltijden aan te passen aan de hand van de opgegeven allergieën en intoleranties.

13. De koper moet de maaltijden bij afhaling nazien en de zichtbare gebreken onmiddellijk melden aan Christels keuken. De koper dient in dit geval de verpakking zo intact mogelijk te laten en deze zeker bij te houden. Ook wanneer er opmerkingen zouden zijn na het nuttigen van de maaltijden, dienen deze binnen de 24 uur schriftelijk (per email) gemeld te worden aan Christels keuken. Bij gebrek aan tijdige opmerkingen wordt Christels keuken van alle aansprakelijkheid ontheven.

14. Gezien wij onze dagverse kwaliteit hoog in het vaandel dragen, wordt in geval van een kwaliteitsprobleem een vergoeding toegekend. Deze vergoeding zal evenwel nooit hoger zijn dan het bedrag dat de koper voor de overeenstemmende maaltijden betaald heeft, behalve ingeval van overlijden of lichamelijk letsel van de koper ingevolge het nuttigen onze maaltijd.

Prijs en betaling

15. Alle prijzen zijn inclusief kosten en BTW. Indien er een verpakking is gewenst zal Christels keuken hiervoor extra kosten in rekening brengen.

16. Betaling geschiedt bij afhaling van de bestelde producten.

17. Op al onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

18. Voor zover een der clausules van onderhavige algemene voorwaarden, of een zin of paragrafe daarvan, nietig zou zijn, onwettig of onafdwingbaar, blijven de overige clausules, en de overige zinnen en/of paragrafes van de aangetaste clausule, van toepassing.

Geschillen

19. Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht, ook voor klanten die in het buitenland gevestigd zijn.
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.

———

Voor al uw vragen en klachten kunt u zich altijd richten tot :

Christels Keuken (Christel Goddeeris)
BE 0728.245.811
Sint-Paulusstraat 3
2470 Retie
Tel. 014/730374